Tarlaya atılan bir buğday tanesinin sekiz-dokuz ayda olgunluğa ulaşması, göz önündeki bir yumurtadan 21 günde bir civcivin çıkması, tek hücreden ibaret bir yaratık olarak varlık âlemine ayak basan insanın zaman nehrinde belirli bir olgunluğa ulaşması, düşünenlerin âlemini, geçmişte olduğu gibi şimdi de meşgul etmektedir. Yani müşahede edilen ve tekâmül (belirli bir nev’in kendi içinde olgunluğa ulaşması) kanununa tâbi tutulan bu değişikliklerin sırrı nedir? Geçmişten günümüze bu farklılaşmaların hududu ne olmuştur? Yoksa bütün mevcudat sınırsız ve tamamen tesadüfi bir değişikliğe mi maruz kalmıştır? Yani bir tavuk kümesi bile belirli bir maksat ve gayeye göre plânlanıp inşa edilirken, âlemdeki bütün varlıkların gerek kendi bünyelerinde gerekse çevreleriyle kendileri arasında görülen mükemmel düzen ve ölçülü yapılışları, bir tavuk kümesinin dahi ortaya çıkmasında iş gördüğü kabul edilmeyen tesadüf ve şuursuz tabiatın eseri midir?


İnsan zekâsı ve aklı bütün bu hadiseleri ihata ederek cevap bulma kapasitesine sahip olmadığı gibi, fen ilimleri de bu suallerin hepsini araştırma sahasına dâhil etmemektedir. “Kâinattaki varlık ve sistemler ne şekilde, nasıl ve niçin ortaya çıktı?” gibi sorulara fen sahasındaki ilim dalları, genellikle “metafizik alanı” (fizik ötesi) mülahazalarıyla cevap aramazlar. Bu ve benzeri suallere cevap verme vazifesi evrime (evolüsyon) yüklenmiştir. Ama bu kadar geniş ve üstelik geçmişte cereyan etmiş hadiseleri bir veya birkaç teoriyle izah nasıl mümkün olacaktır?

Gerçi evrim tek kaynağa dayanmamakta, Antropoloji, Paleontoloji, Stratigrafi, Embriyoloji, Karşılaştırmalı Anatomi ve Genetik gibi ilim dalları onun ilgi alanına girmektedir. Fakat hiç kimse geçmişteki hadiselere şahit olmamıştır. Bununla alakalı, günümüze ulaşan veri ve doneler, konunun genişliği yanında yok denecek kadar azdır. Çoğu zaman da bu veriler felsefi kanaate göre yorumlanıp şekillenmektedir. Bu bakımdan evrimi “Biyolojinin Felsefesi” olarak adlandırmak, belki de en isabetli davranış olacaktır.

İşin en enteresan ve müşkül bir yönü de, kâinatta şimdi cereyan eden kanun ve sistemlerle ilk varoluşun izah edilemeyişidir. Kâinat, belli bir devir sonra şekillenmiş, mevcut eşya arasında birtakım sebep-sonuç ilişkileri kurulmuş, atomdan galaksilere kadar her şey belirli kanun ve düzene bağlanmıştır. Ama hadisenin başlangıcı böyle değildir. Orada zaman, mekân, kanun ve düzen ve hatta madde yoktur.
O hâlde, bütün bunların izahı nasıl olacaktır?

Aslında böyle bir soru sadece günümüzde sorulmuş değildir. Bu, insanlık ve felsefe tarihi boyunca sorulan ve cevabı aranan bir husustur. Yani insan, kendisinin ve kâinatın manasını öğrenmek istemiş, varoluşun sırrını çözmeye çalışmıştır.

İnsanlık önünde bu vadide iki yol açılmış ve günümüze kadar süregelmiştir.

Birisi, semavi dinlerin bu kâinat ve özellikle insanın mahiyeti hakkındaki beyanları ile bunları kabul ve kuvvetlendirme amacıyla ortaya sürülmüş fikirlerdir. Diğeri ise, çoğu zaman bir görüşü yalanlamaya yönelik, tamamen mekanistik ve materyalist bir felsefenin hâkim olduğu bir düşüncedir. Kâinat ve içindeki varlıklarla alakalı, insanlık tarihi boyunca ileri sürülmüş fikir ve düşünceler, yukarıda ifade edilen iki temel görüş etrafında cereyan etmiş olmakla beraber, zaman zaman bu farklı iki kanaati uzlaştıran felsefi ekoller gelişmiştir.

Sitemizde, okuyucunun isabetli karar verebilmesini temin için mümkün olduğu kadar gayret edilmiş, her konunun sonunda onun kritiği yapılarak aksak yönleri belirtilmeye çalışılmış, farklı evrim görüşleri yanında ana hatlarıyla yaratılış düşüncesine de yer verilmiş, hemen bütün ifadelerin ilgili sahadaki literatürlerle desteklenmesine özen gösterilmiştir.

Mütevazi bir çerçevede hazırlanan ve evrimle alakalı hemen her konuya ana hatlarıyla yer veren çalışmamızın özellikle araştırmacı bilim adamlarına, öğrencilere ve alaka duyanlara faydalı olacağını ümit ediyoruz.

Genel Koordinatör:
Prof. Dr. Âdem Tatlı (tıklayın)

Yararlanılan Kaynaklar:
Evrim Teorisi, Prof.Dr. Adem Tatlı, Zafer Yayınları
Evrim ve Yaratılış, Prof.Dr.Adem Tatlı, Nesil Yayınları
100 Soruda Yaratılış ve Evrim Tartışması, Altınburç Yayınları

Paylaşma linkleri